Všeobecné obchodní podmínky společnosti Forclick, s.r.o.
777 754 444

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Forclick, s.r.o.

 

I.

Úvodní ustanovení

            1. Obchodní společnost Forclick, s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 166/18, PSČ 186 00, IČ: 28294343, DIČ: CZ28294343, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 144534, vydává ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“)

 

            2. Tyto VOP se vztahují na právní vztahy mezi smluvními stranami založené Smlouvou či Objednávkou služby.

 

II.

Smluvní strany

            1. Zhotovitel: Forclick, s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 166/18, PSČ 186 00, IČ: 28294343, DIČ: CZ28294343, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 144534.

 

            2. Objednavatel: právnická nebo fyzická osoba, která po seznámení se s těmito VOP uzavře se Zhotovitelem Smlouvu či písemně potvrdí objednávku.

 

III.

Definice pojmů

            Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

 

            1.  VOP definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednavatelem. V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje, resp. poskytne Objednavateli na základě Smlouvy (písemně potvrzené Objednávky) Služby za podmínek definovaných ve Smlouvě (Objednávce) a v těchto VOP. Podpisem Smlouvy (písemným potvrzením Objednávky) Objednavatel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP, a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednavatelem.

 

            2.  Smlouva nebo Objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednavatelem v souladu s VOP (dále jen společně „Smlouva“)

 

            3.  Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení jedné smluvní strany ve formě ať již listinné nebo elektronické, doručené na Kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé.

 

            4.  WWW stránky Zhotovitele jsou stránky www.forclick.cz.

 

            5.  Službou se rozumí jedna ze služeb nabízených na WWW Stránkách Zhotovitele v sekci „CO DĚLÁME“, případně jiná služba, jejíž provedení si Objednavatel u Zhotovitele sjednal ve Smlouvě. Tyto služby poskytuje Zhotovitel Objednavateli na základě Smlouvy mezi nimi uzavřené a v souladu s VOP, kterými jsou smluvní strany povinny se řídit.

 

            Specifikace či případné varianty některých těchto služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 k těmto VOP, která tvoří jejich nedílnou součást.

 

            6. Projevem svobodné vůle k uzavření Smlouvy se rozumí písemné uzavření Smlouvy nebo písemné potvrzení Objednávky na Služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů Objednavatelem v rozsahu požadovaném Zhotovitelem, a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet nebo dále uhrazením faktury či proforma faktury.

 

            7.  Kontaktní adresa je poštovní adresa sídla a adresa elektronické pošty (e-mailová adresa) smluvní strany či jiná adresa, kterou smluvní strana uvede jako svou kontaktní adresu.

 

            8.  Doba čerpání Služby je doba od zahájení do ukončení poskytování Služby Zhotovitelem Objednavateli.

 

            9.  E-shop je označení pro internetový obchod.

 

10. Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá internetové prostředí k vyhledávání informací, produktů nebo služeb.

 

            11. Vyhledávač je automatizovaný systém, jež na základě klíčových slov zadaných Uživatelem, které popisují hledaný výraz, vyhledá internetové stránky nebo E-shop s relevantním obsahem (např. Google.cz, Seznam.cz).

 

IV.

Předmět Smlouvy

            1.  Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednavateli minimálně jednu ze Služeb v rozsahu stanoveném Smlouvou a těmito VOP.

 

            2.  Objednavatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za poskytnutí Služby cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je uvedeno ve Smlouvě a těchto VOP či jinou dohodou smluvních stran.

 

V.

Termín plnění

            1.  Doba čerpání Služby bude zahájena v den stanovený Smlouvou či jinou dohodou smluvních stran.

 

            2. Doba čerpání Služby bude ukončena dnem sjednaným ve Smlouvě, pokud Smlouva nebude ukončena některým ze způsobů uvedených v čl. XIII. těchto VOP.

 

            3. Dodržení termínu plnění je závislé na součinnosti ze strany Objednavatele, zejména na řádném předání všech podkladů potřebných pro realizaci Služby a na uhrazení plateb v souladu se Smlouvou či VOP.

 

            4. Jestliže Objednavatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednavatel v prodlení s placením některé platby dle Smlouvy či VOP, termín plnění stanovený Smlouvou se automaticky prodlužuje o dobu neposkytnutí součinnosti, nebo o dobu prodlení s placením, a po tuto dobu není Zhotovitel s plněním předmětu Smlouvy v prodlení. Zhotovitel je v těchto případech oprávněn nezahájit nebo pozastavit poskytování Služby, a to až do doby poskytnutí součinnosti či uhrazení plateb Objednavatelem.

 

            5. Zhotovitel je oprávněn Objednavatele písemně vyzvat k poskytnutí součinnosti či k uhrazení plateb. Ve výzvě Zhotovitel upozorní Objednavatele na automatické prodloužení termínu plnění dle bodu 4. tohoto článku, případně na nezahájení či pozastavení poskytování Služby.

 

VI.

Cena a způsob úhrady ceny

            1.  Cena za Službu je stanovena Smlouvou.

 

            2. Cena může být hrazena v několika platbách, jejichž výše a splatnost je stanovena Smlouvou či jinou dohodou smluvních stran. Na jednotlivé platby budou Zhotovitelem vystaveny faktury v podobě daňových dokladů.

 

            3.  Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Pokud se změní sazba DPH v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny, Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že Zhotovitel je oprávněn jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby DPH.

 

            4.  Objednavatel se zavazuje ve lhůtách stanovených Smlouvou, fakturou (daňovým dokladem) nebo dohodou smluvních stran, uhradit platby na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě či faktuře.

 

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

            1. Objednavatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost a informace potřebné pro plnění závazků plynoucích Zhotoviteli ze Smlouvy a těchto VOP.

 

            2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí. Je přitom povinen dodržovat Smlouvu a tyto VOP, obecně závazné právní předpisy a dále pokyny Objednavatele, pokud se od nich neodchylují.

 

            3. Objednavatel je oprávněn požadovat změnu parametrů poskytované Služby, Zhotovitel je však oprávněn požadované změny odmítnout, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy, pokud ohrožují práva a zájmy třetích osob, dobrou pověst nebo obchodní zájmy Zhotovitele či provozovatele Vyhledávačů, nebo pokud představují porušení podmínek provozovatele Vyhledávačů či mají vliv na efektivitu poskytované Služby.

            4.  Zhotovitel je oprávněn měnit parametry poskytované Služby s ohledem na dobrou pověst Zhotovitele a provozovatele Vyhledávačů, nebo za účelem zefektivnění

poskytované Služby.

 

            5.  Objednavatel přebírá plnou právní odpovědnost za obsah svých internetových stránek nebo E-shopu, zejména za rozpor internetových stránek nebo E-shopu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo za ohrožování či porušování práv a zájmů třetích osob nebo Zhotovitele či provozovatele Vyhledávačů.

 

            6.  Objednavatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn využívat pro poskytování Služby pro Objednavatele částečně nebo zcela služeb třetí strany, za výsledek však odpovídá jako by Službu poskytoval sám.

 

            7.  Objednavatel přebírá plnou právní odpovědnost za soulad dodaných podkladů s právními předpisy, zejména s právními předpisy upravujícími ochranu práv duševního

vlastnictví (např. autorská práva, práva k ochranným známkám). Zhotovitel považuje

veškeré podklady předané Objednavatelem za majetek Objednavatele, který je v plném

souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

            8.  Zhotovitel je oprávněn odmítnout provedení prací nad rámec rozsahu předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě.

 

            9.  Objednavatel je povinen konzultovat se Zhotovitelem jakékoliv zásahy do nastavení svých internetových stránek. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv Zhotovitelem neschválené zásahy Objednavatele do nastavení jeho internetových stránek a Objednavatel je povinen uhradit případné náklady těmito zásahy vzniklé.

                                                                                             

            10.  Vzhledem ke specifické povaze Vyhledávačů nemůže Zhotovitel garantovat určitou pozici internetových stránek nebo E-shopu Objednavatele ve Vyhledávačích, což Objednavatel bere na vědomí. Zhotovitel rovněž nenese žádnou odpovědnost za nedosažení Objednavatelem očekávaného zisku.

 

            11.   Objednavatel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy neuzavře s třetí osobou bez písemného souhlasu Zhotovitele jinou smlouvu týkající se Služby, kterou nabízí k poskytnutí Zhotovitel. Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako podstatné porušení Smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

            12.  Objednavatel je povinen umožnit Zhotoviteli a jeho pracovníkům přístup ke všem zařízením, vlastnímu programovému vybavení a informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy a těchto VOP.

 

            13.  O změně poskytování Služby je Zhotovitel povinen informovat Objednavatele písemně na jeho Kontaktní adresu. Neobdržení Objednavatelova vyjádření k navrhovaným změnám do uplynutí 5 dnů od odeslání takovéto zprávy bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.

 

           

14.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

 

15.  Objednavatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn:

 

            a) uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,

            b) pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu Obchodního zákoníku),

            c) dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednavatele, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou a dochází-li tím k ohrožení funkce zařízení Zhotovitele nebo třetích subjektů.

 

            16. Objednavatel se zavazuje písemně oznámit Zhotoviteli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při uzavírání Smlouvy, do 7 dní od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Objednavatel odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

 

            17. Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

VIII.

Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

1.  Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat realizaci Služby a případnou vadu písemně uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

 

2.  V případě, že Objednavatel uplatní vadu v souladu s bodem 1. tohoto článku, bude tato vada odstraněná opravou. Jestliže se však ukáže, že vada je neodstranitelná nebo, že s její opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, bude vada odstraněna náhradním plněním Objednavateli v objemu reklamované vady, s čímž Objednavatel tímto výslovně souhlasí.

 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů předaných mu Objednavatelem k realizaci Služby. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednavatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

 

4.  Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost z nároků třetích osob, uplatňovaných vůči Objednateli, které by mohli mít přímou či nepřímou souvislost se Službou realizovanou pro Objednavatele.

 

            5.  Zhotovitel nenese odpovědnost za služby poskytované Objednavateli třetí stranou, zejména za výpadky a poruchy serverů či nedostupnost internetových stránek nebo E-shopu Objednavatele apod.

 

6.  Zhotovitel odpovídá pouze za skutečnou škodu, jež vznikne Objednavateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele, plynoucích mu z těchto VOP a obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to maximálně do výše uhrazené ceny za Službu, které se porušení povinnosti týká.

 

7. Zhotovitel nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné škody, které případně vzniknou Objednavateli.

 

8.  V případě, že Objednavatel písemně neinformoval Zhotovitele o jakýchkoliv změnách v nastavení jeho internetových stránek apod., které mohou mít vliv na realizaci Služby, Zhotovitel neodpovídá za vady či škodu vzniklou Objednavateli v důsledku těchto změn.

 

IX.

Licence

1. Veškeré know-how, postupy a grafické prvky vytvořené Zhotovitelem v rámci plnění předmětu Smlouvy jsou chráněny autorským právem Zhotovitele a podléhají režimu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „ Autorského zákona“). Objednavatel se zavazuje užívat předmět autorského díla Zhotovitele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními Autorského zákona a těmito VOP. Zhotovitel na základě Smlouvy a těchto VOP poskytuje Objednavateli na dobu platnosti Smlouvy licenci k výkonu práva užít těchto prvků pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy.

 

2. Smluvní strany si sjednávají, že v případě porušení povinnosti uvedené v bodě 1. tohoto článku VOP je Objednavatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti. Tím není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody.

 

3. Objednavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele po dobu, na kterou licenci Objednateli poskytl, poskytnout licenci třetí osobě (tzv. podlicence). Zhotovitel je oprávněn nadále dílo užít k účelu způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.

 

X.

Sankce za porušení smlouvy

1. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Objednavatele s placením některé platby, k jejíž úhradě je dle Smlouvy nebo dohody smluvních stran povinen, povinnost Objednavatele zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

2. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele se zahájením Doby čerpání Služby po dobu delší než 20 dní povinnost Zhotovitele zaplatit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednané Služby za každý den prodlení, počínaje 21. dnem prodlení.

 

3.  Pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy podle článku XII. bod 4. těchto VOP, je Objednavatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z celkové ceny za objednanou Službu.

 

 

4.  Smluvní pokuty jsou splatné 15. dne poté, co bude písemná výzva jedné strany k úhradě smluvní pokuty druhé straně řádně odeslána.

 

5.  Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

 

6.  Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

 

XI.

Doručování

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré písemnosti, zasílané v souvislosti s uzavřenou Smlouvou prostřednictvím pošty, budou zasílány doporučeně, a to výhradně na Kontaktní adresu druhé strany Smlouvy.

 

            2.  Nedojde-li k jejímu převzetí, považuje se zásilka za doručenou dnem, kdy se odesilateli vrátila jakožto nedoručená.

 

3.  Smluvní strany mohou veškeré písemnosti zasílané v souvislosti s uzavřenou Smlouvou zasílat namísto poštovní zásilky dle bodu 1. tohoto článku prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), a to výhradně na Kontaktní adresu k tomu určenou.

 

4.  E-mailová zpráva se považuje za doručenou, jakmile je řádně odeslána na Kontaktní adresu k tomu určenou.

 

XII.

Důvěrnost informací

1.  Důvěrným údajem či sdělením ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se rozumí všechny skutečnosti, o kterých se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením a  realizací Smlouvy, dále skutečnosti, které mají charakter obchodního tajemství, a rovněž skutečnosti, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy druhé smluvní strany, jejich obchodních partnerů nebo klientů (dále jen „důvěrný údaj nebo sdělení“).

 

2.  Každá smluvní strana je povinna zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích nebo sděleních a nesdělit důvěrné údaje nebo sdělení jakékoli třetí straně, neděje-li se tak v souvislosti s řádným plněním Smlouvy a těchto VOP. Smluvní strany jsou dále povinny dodržovat zákaz poskytování důvěrných údajů nebo sdělení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, jakož i údaje nebo sdělení týkající se druhé smluvní strany či jejich obchodních partnerů nebo klientů, veřejným sdělovacím prostředkům.

 

3.  Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti stanovené v předchozích bodech tohoto článku i po ukončení jejich smluvního vztahu. Po ukončení vzájemného smluvního vztahu se smluvní strany zavazují neučinit důvěrné údaje nebo sdělení přístupné jakékoli třetí straně. Smluvní strany jsou rovněž povinny zajistit splnění těchto povinností i ze strany všech osob, které v rámci realizace této smlouvy byly s důvěrnými údaji nebo sděleními seznámeny. Smluvní strany jsou dále povinny učinit veškerá nezbytná opatření, kterými zabrání užití a předání důvěrných údaji nebo sděleními třetím osobám, jestliže druhá smluvní strana neudělí k užití nebo předání důvěrné údaje nebo sdělení předchozí písemný souhlas.

 

4.  V případě porušení povinností uvedených v tomto článku některou smluvní stranou, má smluvní strana dotčená takovým porušením povinností právo požadovat okamžité zdržení se takového porušování povinností, a dále má právo požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany 15. dne ode dne doručení této výzvy povinné smluvní straně. Tím není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení těchto povinností.

     

      5.  Za porušení povinností dle tohoto článku smlouvy se nepovažuje:

 

a) zpřístupnění důvěrných údajů nebo sdělení třetí straně, pokud se tak stane po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany,

b) zpřístupnění důvěrných údajů nebo sdělení, které se již staly veřejně známými,

c) zpřístupnění nebo oznámení důvěrných údajů nebo sdělení v případě, že takové jednání je uloženo zvláštním právním předpisem.

 

                                                                        XIII.

Trvání a ukončení Smlouvy

1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

 

            2.  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

3.  Smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) u smluv uzavřených na dobu neurčitou uplynutím sjednané výpovědní lhůty v délce 2 měsíců, nebude-li dohodnuto jinak,

c) uplynutím doby, na kterou byla sjednána (nebo vyčerpáním nabitého kreditu),

d) odstoupením od smlouvy.

 

4. Objednavatel bere na vědomí, že v případě uzavření Smlouvy, na jejímž základě mu bude Zhotovitelem poskytována služba spočívající ve správě SEO (specifikace služby viz příloha č. 1 k VOP), může tuto smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí lhůty 6 (slovy „šesti“) měsíců ode dne zahájení Doby čerpání služby s tím, že výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

5.  Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně.

 

6.  Výpověď Smlouvy je platná až od začátku následujícího fakturačního období. V případě, že Objednavatel vypoví Smlouvu v průběhu fakturačního období, nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za dobu poskytování Služby do konce fakturačního období.

 

7.  Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností Objednavatele, zejména v případě, když je Objednavatel v prodlení s placením plateb sjednaných ve Smlouvě, nebo Objednavatel neposkytl potřebnou součinnost pro řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění po dobu delší než 14 dnů.

 

8.  V případě, že Objednavatel vypoví Smlouvu ještě před zahájením Doby čerpání Služby, je Objednavatel povinen uhradit Zhotoviteli odstupné. Smluvní strany se pro tento případ dohodly, že Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednavateli odstupné ve výši 30% z ceny za službu bez DPH, nejméně však částku 3.000,- Kč bez DPH (v případě, že cena bez DPH je nižší než 3000,- Kč, činí částka odstupného 100% ceny bez DPH).

 

9.  Obě smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě, že s druhou smluvní stranou bylo zahájeno insolvenční řízení nebo tato smluvní strana vstoupila do likvidace.

 

10.  Objednavatel může od Smlouvy odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností Zhotovitelem, zejména v případě, že je Zhotovitel v prodlení se zahájením Doby čerpání Služby po dobu delší než 20 dní.

 

            11.  Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy a těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze Smlouvy.

 

12. Objednatel ani Zhotovitel nejsou v prodlení v plnění svých povinností, jestliže

prodlení bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jako např. válka, přírodní katastrofy, záplavy, oheň, stávky nebo dalšími okolnostmi neodvratitelné a nepředvídatelné povahy, které nastaly v době plnění Smlouvy, a které znemožnily splnění povinnosti. O nesplnění povinnosti z důvodu vyšší moci se jsou smluvní strany povinny neprodleně informovat, nezpůsobuje-li povaha okolností způsobených vyšší mocí nemožnost splnění této informační povinnosti. O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinnosti Objednatele i Zhotovitele.

 

XIV.

Závěrečná ujednání

1.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014

 

2. Tyto VOP jsou k dispozici na WWW stránkách Zhotovitele anebo v sídle a provozovnách Zhotovitele.

 

3.  Zhotovitel je oprávněn tyto VOP změnit nebo doplnit a tuto skutečnost je povinen zveřejnit na WWW stránkách Zhotovitele nejméně po dobu 15 dnů od provedení změny či doplnění, přičemž uplynutím této doby je změna či doplnění VOP oznámena druhé straně. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP. Smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem se však řídí VOP účinnými v době uzavření Smlouvy.

 

4.  Odchylná písemná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

 

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Všechny ve Smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

 

6. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy nebo VOP ukáže neplatným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Na místo neplatného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

 

7. S osobními údaji Objednavatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními Autorského zákona. Tím není dotčeno právo Zhotovitele v případě Smlouvy použít údaje poskytnuté v této souvislosti Objednavatelem následujícím způsobem:

            a) použití pro marketing v rámci služeb Zhotovitele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných klientům,

            b) použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích,

            c) poskytnout údaje nutné pro provedení Služby třetím stranám - například při registraci domény či při registraci Objednavatelových internetových stránek (E-shopu) do internetových katalogů, vyhledavačů a srovnávačů cen apod.

 

8. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že práva a povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

 

9.  Smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednavatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

10.  Smluvní strany se vzájemně dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, že pro případ řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy je dána pravomoc soudů a jejich místní příslušnost je následující:

a)  Městského soudu v Praze tam, kde bude dána věcná příslušnost krajského soudu,

b) Obvodního soudu pro Prahu 5 tam, kde bude dána věcná příslušnost okresního soudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 k VOP - Specifikace služeb

 

Specifikace služby Základní správa SEO

Služba spočívá v:

-          Realizaci změn pro lepší SEO v rámci webových stránek klienta objednavatele (On Page SEO)

-          Pronájem zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele ze tří kvalitních tematicky příbuzných webů

-          Zajištění zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele z tematicky příbuzných menších blogů

-          Neustálé budování zpětných odkazů, v rozsahu nových odkazů každý měsíc směřujících na webové stránky klienta objednavatele

-          Neustálé monitorování webových stránek klienta objednavatele z hlediska SEO (hlídání pozic webu ve vyhledávačích

 Rozsah využití jednotlivých nástrojů se upravuje dle rozpočtu a současných potřeb SEO

Specifikace služby Standardní správa SEO

Služba spočívá v:

-          Realizaci změn pro lepší SEO v rámci webových stránek klienta objednavatele (On Page SEO)

-          Aktualizaci webových stránek klienta objednavatele v rozsahu jednoho článku měsíčně

-          Pronájem zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele z pěti kvalitních tematicky příbuzných webů

-          Zajištění zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele z tematicky příbuzných menších blogů

-          Neustálé budování zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele 

-          Neustálé monitorování webových stránek klienta objednavatele z hlediska SEO (hlídání pozic webu ve vyhledávačích)

-          Neustálé monitorování oboru webových stránek klienta objednavatele v rámci internetu (hlídání konkurence, zjišťování příležitostí pro linkbuilding, long tail seo atd.)

 Rozsah využití jednotlivých nástrojů se upravuje dle rozpočtu a současných potřeb SEO

Specifikace služby Kompletní správa SEO

Služba spočívá v:

-          Realizaci změn pro lepší SEO v rámci webových stránek klienta objednavatele (On Page SEO)

-          Aktualizaci webových stránek klienta objednavatele v rozsahu dvou článků měsíčně

-          Pronájem zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele z deseti kvalitních tematicky příbuzných webů

-          Zajištění zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele z tematicky příbuzných menších blogů

-          Neustálé budování zpětných odkazů směřujících na webové stránky klienta objednavatele

-          Neustálé monitorování webových stránek klienta objednavatele z hlediska SEO (hlídání pozic webu ve vyhledávačích)

-          Neustálé monitorování oboru webových stránek klienta objednavatele v rámci internetu (hlídání konkurence, zjišťování příležitostí pro linkbuilding, long tail seo atd.)

 Rozsah využití jednotlivých nástrojů se upravuje dle rozpočtu a současných potřeb SEO

Specifikace služby Individuální správa SEO

Služba spočívá v realizaci SEO v individuálním rozsahu a za individuální cenu. Konkrétní nabídka je vždy specifikována dohodou mezi smluvními stranami.

 

Specifikace služby Pronájem systému pro správu e-mail marketing

Systém pro správu e-mail marketingu slouží pro správu e-mailových kontaktů a umožňuje hromadné personalizované rozesílání e-mailových zpráv. Umožňuje také vyhodnocování kampaní a vytváření grafických newsletterů. Konkrétní rozsah a cena poskytování služby je vždy specifikována dohodou mezi smluvními stranami.

 

Specifikace služby Pronájem systému pro sledování návštěvníků

Systém pro sledování návštěvníků slouží pro sledování pohybu návštěvníka na webových stránkách klienta a umožňuje individuální personalizované oslovení všech návštěvníků prostřednictvím systému pro správu e-mail marketingu. Konkrétní rozsah a cena poskytování služby je vždy specifikována dohodou mezi smluvními stranami.

 

Specifikace služby Maximalizace konverzního poměru Varianta 1

Služba obsahuje následující úkony:

-          Analýza webových stránek klienta objednavatele a návrh změn pro maximální možné zvýšení konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele

-          Realizaci navržených změn na webových stránkách klienta objednavatele

-          Zajištění přesných reportů o výši konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele (na základě google analytics)

-          Průběžné testování a analýzy konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele

-          A/B testování jednotlivých variant změn webových stránek klienta objednavatele pro vyhodnocení úspěšnější varianty

-          Neustálé monitorování webových stránek klienta objednavatele z hlediska konverzního poměru (v průběhu poskytování služeb)

 

Doba realizace: 5 měsíců

 

Specifikace služby Maximalizace konverzního poměru Varianta 2

Služba obsahuje následující úkony:

-          Analýza webových stránek klienta objednavatele a návrh změn pro maximální možné zvýšení konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele

-          Realizaci navržených změn na webových stránkách klienta objednavatele

-          Zajištění přesných reportů o výši konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele (na základě google analytics)

-          Průběžné testování a analýzy konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele

-          A/B testování jednotlivých variant změn webových stránek klienta objednavatele pro vyhodnocení úspěšnější varianty

-          Neustálé monitorování webových stránek klienta objednavatele z hlediska konverzního poměru (v průběhu poskytování služeb)

 

Doba realizace: 5 měsíců

 

Specifikace služby Maximalizace konverzního poměru Varianta 3

Služba obsahuje následující úkony:

-          Analýza webových stránek klienta objednavatele a návrh změn pro maximální možné zvýšení konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele

-          Realizaci navržených změn na webových stránkách klienta objednavatele

-          Zajištění přesných reportů o výši konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele (na základě google analytics)

-          Průběžné testování a analýzy konverzního poměru webových stránek klienta objednavatele

-          A/B testování jednotlivých variant změn webových stránek klienta objednavatele pro vyhodnocení úspěšnější varianty

-          Neustálé monitorování webových stránek klienta objednavatele z hlediska konverzního poměru (v průběhu poskytování služeb)

 

Doba realizace: 5 měsíců

 

Specifikace služby Maximalizace konverzního poměru s využitím vlastního programátora

Při realizaci služby Maximalizace konverzního poměru s využitím vlastního programátora jsou realizovány identické služby uvedené ve specifikaci služeb Maximalizace konverzního poměru Varianta 1 , Maximalizace konverzního poměru Varianta 2 , Maximalizace konverzního poměru Varianta 3 (dle konkrétní poskytované služby). Změna je pouze v realizaci úprav webových stránek klienta objednavatele. Realizaci úprav webových stránek klienta objednavatele bude provádět objednatel sám vlastními silami (například prostřednictvím vlastního pracovníka) na základě poskytovatelem dodaných návrhů (textových či grafických). Objednatel se zavazuje, že realizace úprav webových stránek klienta objednavatele, kterou bude objednatel provádět sám, bude provedena v co nejkratším časovém intervalu s ohledem na náročnost úprav a také na domluvené termíny realizace celé zakázky. Objednateli bude poskytnuta sleva ve výši 30% z ceny uvedené ve specifikaci služeb Maximalizace konverzního poměru Varianta 1 , Maximalizace konverzního poměru Varianta 2 , Maximalizace konverzního poměru Varianta 3 (dle konkrétní poskytované služby).

 

Specifikace služby Tvorba webových stránek

Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro klienta objednavatele webové stránky. Termíny realizace webových stránek, konkrétní specifikace a cena bude u každé zakázky domluvena individuálně prostřednictvím e-mailových adres uvedených ve smlouvě.

 

Specifikace služby Tvorba e-shopů

Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro klienta objednavatele e-shop. Termíny realizace e-shopu, konkrétní specifikace a cena bude u každé zakázky domluvena individuálně prostřednictvím e-mailových adres uvedených ve smlouvě.

 

 

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Forclick, s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 166/18, PSČ 186 00, IČ: 28294343, DIČ: CZ28294343, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 144534, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 


 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát (zde objednavatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu zhotovitele):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy /o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení objednavatele

Adresa objednavatele

Podpis objednavatele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Máte otázky? Kontaktujte nás!

1. Konzultaci od nás máte zdarma!

Kontakt

Forclick, s.r.o.
IČ: 28294343
DIČ: CZ28294343

Sídlíme

Thámova 166/18a
180 00
Praha 8

Forclick na mapě

Nebo volejte a pište na 777 754 444 & Info@forClick.Cz

Forclick Certifikát Forclick Certifikát Forclick Certifikát

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací >